Đơn vị vận chuyển Trung - Việt uy tín, chất lượng cao
kết quả + Tạo vận đơn
STT Mã vận đơn Mã KH Ghi chú KG M3 Trung Quốc Hà Nội
Check in Check out Check in Check out
1 JDVE11058593895 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-21 08:16:56 Kho Trung Quốc 2024-05-21 08:17:08
2 433890087107163 Số kiện: 1 STV0
1 0 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:11:45 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:14 Kho Hà Nội 2024-05-14 08:54:44 Kho Hà Nội 2024-05-16 09:37:18
3 433890094815789 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:11:37 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:14
4 433890095616232 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:11:32 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:14
5 433890097194312 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:11:27 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:14
6 433890094038917 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:11:21 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:14
7 433890098587425 Số kiện: 1 STV0
2 0 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:11:15 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:14 Kho Hà Nội 2024-05-14 07:20:55 Kho Hà Nội 2024-05-14 08:54:17
8 433890098587330 Số kiện: 1 STV0
32 0 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:11:08 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:14 Kho Hà Nội 2024-05-14 07:20:38 Kho Hà Nội 2024-05-14 08:54:17
9 433890097194220 Số kiện: 1 STV0
2 0 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:11:00 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:14 Kho Hà Nội 2024-05-14 07:20:21 Kho Hà Nội 2024-05-14 08:54:17
10 SF3107131001863 Số kiện: 1 STV0
15 0 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:10:50 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:14 Kho Hà Nội 2024-05-14 07:19:31 Kho Hà Nội 2024-05-14 08:54:17
11 8936038722640 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-10 15:13:11 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:12
12 1577000077 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-10 15:12:51 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:12
13 4711577000077 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-10 15:14:14 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:12
14 9786040124661 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-10 14:51:16 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:12
15 433876884534618 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-10 05:41:05 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:12
16 78794071398830 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-10 05:40:45 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:12
17 433876521924244 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-10 05:40:02 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:12
18 433876636071507 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-10 05:38:25 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:12
19 78416154730862 Số kiện: 1 STV0
STV1002 0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-08 05:38:54
20 68969869 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:12:55 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:16:14
21 79572957295 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:10:39 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:16:14
22 79684795235 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:09:00 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:16:14
23 69362956892589 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:07:59 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:16:14
24 7937298572 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:07:35 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:16:14
25 7985370957209 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:07:06 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:16:14
26 7983578905723985 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:06:28 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:16:14
27 942750970295 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:05:58 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:16:14
28 6438969486914 Số kiện: 1 STV0
1 0 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:05:35 Kho Trung Quốc 2024-05-07 04:16:14 Kho Hà Nội 2024-05-07 04:20:17 Kho Hà Nội 2024-05-14 08:54:17
29 7.7328277526386E+14 Số kiện: 2 STV0
test 21 0 0
30 4.3386120611396E+14 Số kiện: 2 STV0
test 20 0 0
31 9874868406971 Số kiện: 2 STV0
test 19 0 0
32 7.7328297685841E+14 Số kiện: 2 STV0
test 18 0 0
33 7.7202656876395E+14 Số kiện: 2 STV0
test 17 0 0
34 7.7328276779106E+14 Số kiện: 2 STV0
test 16 0 0
35 78794002925953 Số kiện: 1 STV0
test 15 0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-10 05:39:32 Kho Trung Quốc 2024-05-14 07:15:12
36 4.3387688453462E+14 Số kiện: 1 STV0
test 14 0 0
37 78794071363021 Số kiện: 1 STV0
test 13 0 0
38 4.3387663607151E+14 Số kiện: 1 STV0
test 12 0 0
39 78794025607364 Số kiện: 1 STV0
0 0
40 78793992775371 Số kiện: 1 STV0
0 0
41 49549546954654 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-06 08:55:40 Kho Trung Quốc 2024-05-08 03:02:35
42 216165165 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-06 08:55:34 Kho Trung Quốc 2024-05-08 03:02:35
43 56+45946546546 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-06 08:55:12 Kho Trung Quốc 2024-05-08 03:02:35
44 496546546465 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-06 08:55:07 Kho Trung Quốc 2024-05-08 03:02:35
45 6875687687678 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-06 08:55:00 Kho Trung Quốc 2024-05-08 03:02:35
46 433876015019760 Số kiện: 1 STV0
Dịu 2. 0 0
47 78793606442794 Số kiện: 1 STV0
diu 0 0 Kho Trung Quốc 2024-05-06 08:44:37 Kho Trung Quốc 2024-05-06 08:45:03
48 777212143227859 Số kiện: 1 STV0
Khang 0 0
49 YT8972311032449 Số kiện: 1 STV0
Viên 0 0
50 433872729800701 Số kiện: 1 STV0
0 0
51 348701804124-021 Số kiện: 1 STV0
Kh duy ken 0 0
52 809546830-68-0425 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-04-22 07:49:51 Kho Trung Quốc 2024-04-22 07:50:34
53 750392705372095 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-04-22 07:49:48 Kho Trung Quốc 2024-04-22 07:50:34
54 53698679563925 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-04-22 07:48:19
55 57307503175027809515 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-04-22 07:48:07
56 379875089742039503 Số kiện: 1 STV0
0 0 Kho Trung Quốc 2024-04-22 07:47:51
57 48382002048 Số kiện: 1 STV0
Kh Dịu 0 0
58 Uh1746394097 Số kiện: 1 STV0
Okla 0 0
59 ok96321587412365 Số kiện: 1 STV0
0.5 0 Kho Trung Quốc 2024-04-19 11:06:32 Kho Trung Quốc 2024-04-19 11:31:06 Kho Hà Nội 2024-04-19 11:55:07 Kho Hà Nội 2024-05-07 04:33:06
60 yu781205954 Số kiện: 1 STV0
5 0 Kho Trung Quốc 2024-04-19 11:06:24 Kho Trung Quốc 2024-04-19 11:31:06
61 vt2948750483 Số kiện: 1 STV0
5 0 Kho Trung Quốc 2024-04-19 11:06:10 Kho Trung Quốc 2024-04-19 11:30:32
62 vathek9348855858 Số kiện: 1 STV0
0.3 0 Kho Trung Quốc 2024-04-19 11:03:28 Kho Trung Quốc 2024-04-19 11:31:06
63 1263463703620u22 Số kiện: 2 STV0
198522222 0 0
64 u78770383443141222 Số kiện: 1 STV0
0 0
65 yt227451268104889 Số kiện: 1 STV0
0 0
66 u22y7457026622556 Số kiện: 1 STV0
0 0
67 t881263463703620u Số kiện: 1 STV0
chuyển phát nhanh 0 0
68 jY78770383443141 Số kiện: 1 STV0
0 0
69 yP7451268104889 Số kiện: 2 STV0
0 0
70 tU36457026622556 Số kiện: 1 STV0
0 0
71 tb1263463703620u Số kiện: 1 STV0
chuyển phát nhanh 0 0
72 jt78770383443141 Số kiện: 1 STV0
0 0
73 yo7451268104889 Số kiện: 2 STV0
0 0
74 ty7457026622556 Số kiện: 1 STV0
0 0
75 aaa31121 Số kiện: 1 STV0
0 0
76 u78770383443141 Số kiện: 1 STV0
Đơn hàng V 0 0 Kho Trung Quốc 2024-04-17 12:02:22 Kho Trung Quốc 2024-04-17 12:02:22
77 uy7457026622556 Số kiện: 1 STV0
Đơn hàng A 0 0 Kho Trung Quốc 2024-04-17 12:02:22 Kho Trung Quốc 2024-04-17 12:02:22
0559688666
0775979698
Zalo